Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Tổng hợp đầy đủ lời giải của các bài tập tiện CNC từ cơ bản đến nâng cao, giúp cho bạn có thể học lập trình Tiện CNC một cách bài bản và đẩy đủ kiến thức nhất.

Lập trình Tiện CNC

Ở bài viết trước, CAMMECH đã giới thiệu cho các bạn về các chu trình tiện CNC khi lập trình Tiện CNC trên hệ FANUC. Nếu bạn chưa có kiến thức căn bản về lập trình Tiện CNC thì có thể tham khảo trước bài viết sau đây:

>> Link bài viết: Hướng Dẫn Lập Trình Tiện CNC hệ Fanuc

Sau khi nắm rõ các kiến căn bản về lập trình Tiện CNC thì bạn phải tích cực làm các bài tập Tiện CNC để có thể hiễu rõ hơn các chu trình Tiện CNC và nắm vững kiến thức hơn.

Các bài tập sẽ giúp các bạn có thể lập trình Tiện CNC với các nguyên công như:

  • Bài tập Tiện Thô, Tiện Tinh.

  • Bài tập Tiện Trụ Ngoài, Trụ Trong.

  • Bài tập Tiện Rãnh Ngoài, Rãnh Trong.

  • Bài tập Tiện Rãnh Mặt Đầu

  • Bài tập Tiện Ren, Ren Côn

  • Bài tập Lệnh Khoan,...

Bài tập lập trình tiện CNC có lời giải

Những bạn vừa bắt đầu tìm hiểu về CNC hoặc đang học khóa học về lập trình Tiện CNC, chắc chắn sẽ rất cần những bài tập minh họa có lời giải hay tài liệu về CNC để trau dồi và ứng dụng các kiến thức đã được học vào bài tập hay thực tế.

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các bạn các bài tập Tiện CNC có lời giải:

Bài 1: Lập trình gia công Tiện CNC chi tiết theo bản vẽ sau:

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Sử dụng G71 để tiện biên dạng ngoài chi tiết, lưu ý bỏ qua các rảnh trên thân chi tiết. Sẽ thực hiện sau với G75 tiện rãnh trụ ngoài chi tiết.

Lời giải:

Chương trình tiện CNC:

%
O0001
T0101
M8
G0 X90. Z5.
G50 S3600
G96 S275 M03
G71 U2. R.2
G71 P100 Q102 U0.2 W0.4 F.25
N100 G0 G42 X40. S550
G1 Z-34. F.5
G2 X52. Z-40. R6.
G1 X60.
G3 X80. Z-50. R10.
G1 Z-87.
G2 X86. Z-90. R3.
G1 X90.
N102 G40 Z-125.
G0 Z2.
M9
G28 U0. W0. M05
T0303
M8
G0 X90. Z0.
G50 S3600
G96 S550 M03
G70 P100 Q102
G0 Z2.
M9
G28 U0. W0. 
M05
T0202
M8
G0 X44. Z-19.
G50 S3600
G96 S302 M03
G75 R0.5
G75 X20. Z-30. P500 Q2000 F.1
G0 X85.
Z-53.
G75 R0.5
G75 X58. Z-80. P500 Q2000 F.1
M9
G28 U0. W0. M05
M30
%

Kết quả được như hình sau:

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bài 2: Bài tập Tiện CNC: Trụ Ngoài, Tiện Rãnh

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Lời giải:

%
O0000
T0101
M8
G0  X84. Z2.
G50 S3600
G96 S275 M03
G71 U2. R.2
G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.25
N100 G0 G42 X12. S550
G1 Z0. F.5
X16. Z-2.
Z-16.
X20.
X24. Z-18.
Z-53.
X30.
X40. Z-70.
Z-80.
G2 X60. Z-90. R10.
G1 X80.
Z-110.
N102 G40 X84.
G0 Z2.
M9
G28 U0. W0.
M05
T0202
M8
G0 X84. Z2.
G50 S3600
G96 S550 M3
G70 P100 Q102
G0 Z2.
M9
G28 U0. W0.
M05
T0303
M8
G0 G54 X34. Z-43.
G50 S3600
G96 S302 M03
G75 R0.5
G99 G75 X20. Z-53. P500 Q2000 F.1
G0 X34.
M9
G28 U0. W0. M05
M30
%

Kết quả được như hình sau:

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bài 3: Bài tập Tiện CNC: Trụ Ngoài, Tiện Rãnh

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Lời giải:

%
O0000
G21
T0101
M8
G0 X84. Z2.
G50 S3600
G96 S275 M03
G71 U2. R.2
G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.25
N100 G0 G42 X27. S275
G1 Z0.
X30. Z-1.5
Z-17.
X40.
X50. Z-30.
Z-41.5
G2 X55. Z-44. R2.5
G1 X60.
Z-68.5
G2 X63. Z-70. R1.5
G1 X66.
Z-73.5
G2 X69. Z-75. R1.5
G1 X77.
X80. Z-76.5
Z-100.
N102 G40 X84.
G0 Z2.
M9
G28 U0. W0.
M05
T0202
M8
G0X64. Z-52.
G50 S3600
G96 S302 M03
G75 R0.5
G99 G75 X52. Z-55. P500 Q2000 F.1
G0 X64.
Z-62.
G75 R0.5
G99 G75 X52. Z-65. P500 Q2000 F.1
G0 X64.
M9
G28 U0. W0. M05
M30
%

 

Kết quả được như hình sau:

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bài 4: Bài tập Tiện CNC: Trụ Ngoài, Tiện Rãnh

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Lời giải:

%
O0000
G21
T0101
M8
G0 X64. Z2.
G50 S3600
G96 S275 M03
G71 U2. R.2
G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.25
N100 G0 G42 X16. S550
G1 Z0. F.5
X20. Z-2.
Z-20.
G2 X30. Z-25. R5.
G1 X34.
G3 X40. Z-28. R3.
G1 Z-50.
X50. Z-55.
Z-85.
X60. Z-90.
Z-120.
N102 G40 X64.
G0 Z2.
M9
G28 U0. W0. 
M05
T0202
M8
G0 X64. Z2.
G50 S3600
G96 S550 M03
G70 P100 Q102
G0 Z2.
M9
G28 U0. W0. 
M05
T0303
M8
G0 X64. Z-61.
G50 S3600
G96 S302 M03
X54.
G75 R0.5
G99 G75 X42. Z-64. P500 Q2000 F.1
G0 X54.
Z-61.
G75 R0.
G99 G75 X42. Z-64. P500 Q2000 F.1
G0 X54.
Z-70.
G75 R0.5
G99 G75 X42. Z-73. P500 Q2000 F.1
G0 X54.
Z-79.
X53.2
G75 R0.5
G99 G75 X42. Z-82. P500 Q2000 F.1
G0 X53.2
M9
G28 U0. W0. 
T0404
G0 X25.Z5.
G76P011060Q100R70
G76X17.4Z-20.P1200Q200F2.
G28U0.W0.
M05
M30
%

 

Kết quả được như hình sau:

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bài 5: Bài tập Tiện CNC: Trụ Ngoài, Trụ Trong, Tiện Rãnh Trong

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Lời giải:

%
O0005
T0101
G0 X124. Z2.
G50 S3600
G96 S275 M3
G71 U2. R.2
G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.25
N100 G0 G42 X78. S550
G1 Z0. F.5
X80. Z-1.
Z-40.
X100.
Z-55.5
U-3. W-1.5
Z-60.
X106.
X112. Z-63.
Z-82.
G2 X120. Z-90. R9.
G1 Z-120.
N102 G40 X124.
G0 Z2.
G70 P100 Q102
G0 Z2.
G28 U0. W0. M05
T0202
G0 X32. Z2.
G50 S3600
G96 S550 M3
G71 U1.5 R.2
G71 P104 Q106 U-.4 W.2 F.4
N104 G0 G41 X70. S550
G1 Z0.
X60. Z-30.
Z-55.
G3 X50. Z-60. R5.
G1 X40.
G2 X36. Z-62. R2.
G1 Z-120.
N106 G40 X32.
G0 Z2.
G70 P104 Q106
G0 Z2.
G28 U0. W0. M05
T0303
G0 G54 X56. Z1.25
G50 S3600
G96 S302 M3
Z-43.
G75 R0.
G75 X68. Z-50. P0 Q2000 F.1
G0 X60.
X56.
Z2.
G28 U0. W0. M05
M30
%

 

Kết quả được như hình sau:

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bài 6: Bài tập Tiện CNC: Trụ Ngoài,Tiện Rãnh Trong, Khoan

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Lời giải:

%
O0006
G21
T0101
G0 X49. Z2.
G50 S3600
G96 S550 M3
G71 U2. R.2
G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.5
N100 G0 G42 X27. S550
G1 Z0.
X28. Z-.5
Z-9.
G3 X40. Z-24.5 R22.
X28. Z-40. R22.
G1 Z-45.
X42.
Z-53.
X34. Z-55.
Z-83.
X42.
Z-91.
X30. Z-95.
Z-119.
X28. Z-120.
Z-125.
N102 G40 X49.
G0 Z2.
G70 P100 Q102
G0 Z2.
G28 U0. W0. M05
T0202
G0 X62. Z-56.
G50 S3600
G96 S302 M3
G75 R0.5
G75 X30. Z-58. P1000 Q2000 F.1
G0 X54.
X62.
Z-81.
G75 R0.5
G75 X30. Z-83. P1000 Q2000 F.1
G0 X55.
Z-94.
G75 X30. Z-96. P1000 Q2000 F.1
G0 X60.
G28 U0. 
G28W0.
 M05
T0303
G97 S1313 M03
G0 X0. Z5.
Z1.
G74 R3.
G74 Z-40. Q2. F.5
G0 Z5.
G28 U0. W0. M05
T0404
G0 X17. Z1.25
G50 S3600
G96 S302 M3
Z-22.
G75 R0.5
G75 X28. Z-28. P1000 Q2000 F.1
G0 X21.
X17.
Z1.25
G28 U0. W0. M05
M30
%

 

Kết quả được như hình sau:

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bài 7: Bài tập Tiện CNC: Trụ Ngoài, Tiện Rãnh

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Lời giải:

 

%
O0007
G21
T0101
G0 X26.5 Z2.
G50 S3600
G96 S550 M3
G71 U1.5 R.2
G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.5
N100 G0 G42 X0. S550
G1 Z0.
G3 X10. Z-5. R5.
G1 X20. Z-12.5
Z-23.75
G3 X23.5 Z-30. R12.5
X14. Z-40. R12.5
G2 X9.Z-45. R6.
X15. Z-50. R6.
G1 X22.5 Z-52.5
Z-60.
N102 G40 X26.5
G0 Z2.
G70 P100 Q102
G0 Z2.
G28 U0. W0. M05
T0202
G0 X40. Z-19.25
G50 S3600
G96 S302 M3
G75 R0.5
G75 X15. Z-20. P0. Q2. F.1
G0 X40.
G28 U0. W0. M05
M30
%

Kết quả được như hình sau:

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bài 8: Bài tập Tiện CNC: Trụ Ngoài, Tiện Rãnh, Khoan

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Lời giải:

 

%
O0008
T0101
G0 X104. Z2.
G50 S3600
G96 S550 M03
G71 U2. R.2
G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.5
N100 G0 G42 X26. S550
G1 Z0.
X30. Z-2.
Z-18.
X26. Z-20.
Z-25.
X40.
G2 X35. Z-39. R48.
X50. Z-64. R48.
G3 X97. Z-103.5 R45.
X95. Z-113.5 R45.
G1 Z-125.
X40. Z-152.5
Z-180.
N102 G40 X104.
G0 Z2.
G70 P100 Q102
G0 Z2.
G28 U0. W0. M05
T0202
G0 X46. Z-23.
G50 S3600
G96 S302 M3
G75 R0.5
G75 X22. Z-25. P500 Q2000 F.1
G0 X46.
G28 U0. W0. M05
T0303
G97 S1313 M03
G0 X0. Z5.
Z2.
G74 R3.
G74 Z-40. P0 Q2000 F.25
G0 Z5.
G28 U0. W0. M05
M30
%

Kết quả được như hình sau:

Bài Tập Lập Trình Tiện CNC Cơ Bản Đến Nâng Cao

Hy vọng các bài tập tiện CNC này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học Tiện CNC và làm việc với máy Tiiện CNC tốt hơn!

Khóa học tiện CNC ở CAMMECH

​Bài viết trên đã tổng hợp các bài tập về lập trình tiện CNC. Nếu bạn muốn có thể thành thạo lập trình Tiện CNC tốt hơn, nhanh hơn thì có thể tham khảo khóa học Tiện CNC của trung tâm CAMMECH.

  • Dạy vận hành máy CNC và lập trình CNC.

  • Khóa học đào tạo kèm riêng từng người đến khi thành thạo.

  • Thực hành trên máy Tiện CNC thực tế.

  • Thời gian học, lịch học do bạn tự chọn

Bạn có thể tham khảo theo link sau: https://cammech.edu.vn/van-hanh-may-cnc-2-2.html

Chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm đến các khóa học của CAMMECH! Chúc bạn thành công!

Tại sao chọn Cammech

HỌC KÈM RIÊNG  ĐẾN KHI THÀNH THẠO RA NGHỀ

HỌC VIÊN TỰ CHỌN THỜI GIAN HỌC, LỊCH HỌC

LỚP MỞ HẰNG NGÀY, ĐĂNG KÝ LÀ ĐI HỌC NGAY

CHÚ TRỌNG KẾT HỢP LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

BÀI GIẢNG CHUẨN QUỐC TẾ, MÁY MÓC HIỆN ĐẠI

ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỌC CẤP TỐC, ONLINE TỪ XA

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC, HỖ TRỢ HỌC LẠI MIỄN PHÍ

CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC, HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Tư vấn khóa học

(028) 66580151

0903111667

Chúng Tôi Sẵn Sàng Tư Vấn Khóa Học Cho Bạn

zalo